BACK ZOOM UP FIRST PREV NEXT LAST

画像一覧

BACK
楠公首墓碑
なんこうしゅぼひ
作者篠崎小竹 撰并書
員数1幅
形状・品質掛幅・紙本墨拓
法量(cm)縦 137.5 横 58.1
制作年採拓年不明(江戸時代~近代)
所蔵禅文化研究所 ・寺西文庫
管理番号寺西文庫066
釈文題 : 楠公首墓碑
--
河内觀心寺有故河攝泉守贈正三位左近衞中將楠公之首墓寺在金剛山北麓地僻境濶
距公郷水分一里餘公家功徳院在焉公之出討賊也毎託家人於寺云所以葬于此也按史
載延元二年六月足利尊氏遣人送公首於河内誘其族欲脩舊好和田正遠恩地滿一等不
許勵衆守備長子正行悲泣将自殺母氏諭以大義而止遂復致身 王事與賊相抗累葉忠
貞保護三朝五十餘年可謂古今無比矣夫公之軍功忠烈天下所共知不復待煩言獨以 
皇統之并於北人憚稱公之忠數百年間追褒無聞至元禄辛未西山水戸公始立石于湊川
戰没之地題曰嗚呼忠臣盖以 朝廷無贈謚之典姑俲孔子書吴札墓之例也然其所脩大
日本史詳論神器之授受而天下翕然知 皇統非可以南北岐無復異議矣而此墓猶埋没
空山古寺中松杉蕭然人多未知之非可恨哉頃者近地之人某等謀立碑以表之属文於予
予謂古之名将軍功忠烈與公相肖似者獨宋代岳鄂王為然王誣死未幾孝宗賜謚忠武廢
智果院為之祠經元至明世厚祭典至於並祀其子孫及部曲有忠孝祠有翊忠祠今 國家
治教休明廢典漸擧此地及湊川祠祭之興有如西湖岳廟之盛也可期矣故弼雖非其人畧
書其概授某等使勒而建之於寺他年祠成之日其必有任大手筆者矣
  弘化二年歳在乙巳春正月     浪華筱崎弼撰并書
分類書跡
#拓本